Publicado: 5 de Octubre de 2017

Apreciats Clients,

                Recentment el Tribunal Suprem ha dictat dues sentències mitjançant les que s’ha establert la doctrina jurisprudencial de la inexistència de la obligació empresarial de portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral, per aquest motiu la Direcció General de la Inspecció de Treball y Seguretat Social ha dictat una nova instrucció en que es clarifica el següent:

-          NO S’HA DE PORTAR EL REGISTRE HORARI DE TOTA LA PLANTILLA. L’article 35.5 de l’Estatut dels Treballadors no exigeix portar un registre de la jornada diària efectiva de tota la plantillade forma general per poder comprovar el compliment dels horaris acordats, pel que el fet de no portar un registre de jornada no és constitutiu d’una infracció en l’ordre social. Tot i així, l’absència de control de jornada no impedeix a la Inspecció de Treball desplegar actuacions de comprovació mitjançant les facultats de que disposa per a fer-ho en matèria  de “control de temps de treball”.

-          LES EMPRESES QUE EFECTUIN HORES EXTRES SI HAN DE PORTAR EL REGISTRE HORARI. Donat el context que s’ubica la norma s’ha d’entendre que la seva finalitat és el control de la realització d’hores extres, per evitar excessos amb els que es sobrepassin els límits que estableix, pel que en cas que en l’empresa es realitzin hores extraordinàries, SI és obligatori portar aquest registre horari sense cap tipus d’excepció, ja que en cas contrari en aquest supòsit Inspecció de Treball SI podrà sancionar a l’empresa mitjançant actuacions de comprovació.

-          ES OBLIGATORI PORTAR EL REGISTRE HORARI PELS CONTRACTES A TEMPS PARCIAL. L’article 34 de l’Estatut dels Treballadors imposa de forma obligatòria portar un registre de jornada per als supòsits especials de contractes a temps parcial, treballadors mòbils en el transport per carretera, treballadors de la marina mercant  i ferroviaris , pel que en aquests supòsits Inspecció de Treball seguirà exigint a les empreses el portar un registre de jornada diària.

                Quedant a la seva disposició per qualsevol cosa que puguin necessitar, rebin una cordial salutació.